Konkurs fotograficzny Wiedeńczyk 2016

2016-11-07    •     •     •

Mamy zwycięzcę konkursu plakatowego! Został nim Tomasz Roman, autor fotografii "Wiedeńczyka" wykonanej podczas VIII Nowotarskiego Pikniku Lotniczego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje propozycje

i gorąco zachęcamy do udziału w kolejnych odsłonach

konkursów fotograficznych.

2016-09-12    •     •     •

Ogłaszamy konkurs na najlepsze tegoroczne zdjęcie "Wiedeńczyka"! Zapraszamy spotterów i fanów lotnictwa do nadsyłania prac. Zwycięski portret Latającego Smoka z nazwiskiem fotografa trafi na plakat promujący samolot SP-MLP w sezonie 2017.


 

REGULAMIN   •   •   •

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja "Wiedeńczyk" AN-2 w Krakowie, z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków (zwana dalej Organizatorem).

 2. Konkurs trwa do 30.09.2016 roku do godziny 23:59.

 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie zdjęcia na adres mailowy podany przez Organizatora.

 4. Wyniki Konkursu oraz sposób i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie Organizatora (www.wiedenczyk.pl) oraz na stronie Konkursu w serwisie społecznościowym Facebook w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania fotografii konkursowych.II Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, fotografujące zarówno amatorsko, jak i zawodowo.

 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu.

 3. Każdy Uczestnik przesyła jedną, wykonaną przez siebie pracę.III Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie jednej fotografii samolotu An-2 "Wiedeńczyk" SP-MLP, nr boczny 7447, po zakończeniu prac remontowych – w odnowionym kamuflażu. Fotografie przedstawiające "Wiedeńczyka" w starym malowaniu nie będą rozpatrywane. Przy nadsyłaniu zgłoszenia prosimy o podanie daty i miejsca wykonania zdjęcia.

 2. Celem Konkursu jest inspirowanie do bliższego poznania historii i wizerunku "Wiedeńczyka" oraz promowanie kultury lotniczej poprzez wykonanie fotografii samolotu.

 3. Wykonana przez uczestnika fotografia może przedstawiać sylwetkę lub wybrany szczegół konstrukcji samolotu zarówno w trakcie lotu, postoju lub kołowania na pasie. Fotografia powinna być wykonana tak, aby sylwetka samolotu była rozpoznawalna.

 4. Fotografia zgłoszona do konkursu powinna zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: konkurs.wiedenczyk@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać także informacje dotyczące daty i miejsca wykonania zdjęcia. Oryginał fotografii przesyłanej na konkurs musi być rozmiarów i jakości pozwalającej na wydruk w formacie A3, w zgłoszeniu do konkursu wymagane jest pomniejszenie.

 5. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Organizator dopuszcza:
  • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
  • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

 6. Nie będą akceptowane prace:
  • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
  • powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże)
  wykonane przez inną niż Uczestnik osobę.

 


IV Nadsyłanie prac

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres: konkurs.wiedenczyk@gmail.com (nie później niż do 30.09.2016 roku do godziny 23:59), zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie III.4 oraz punkcie IV.2 niniejszego Regulaminu.

 2. Prace muszą spełniać następujące kryteria:
  każda praca powinna zostać przesłana w formacie JPG lub PNG-24, dłuższy bok pomiędzy 800 a 1200px, proporcje od 1:1 do 9:16;
  w tytule maila należy wpisać „Konkurs fotograficzny 2016";
  w treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz pseudonimu autora.


V Jury konkursowe

 1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

 2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).

 3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.VI Nagrody

 1. Organizator uhonoruje autora zwycięskiej pracy poprzez:
  wykonanie plakatu na sezon 2017 ze zdjęciem jego autorstwa. Zdjęcie będzie podpisane imieniem i nazwiskiem autora;
  • nagrodę dodatkową za zajęcie I miejsca – udostępnienie samolotu do dedykowanej sesji zdjęciowej wykonanej przez autora wybranej pracy. Data, miejsce i plan sesji – do uzgodnienia z autorem zwycięskiej pracy, po ogłoszeniu wyników konkursu;
  lub:

  zestaw gadżetów z "Wiedeńczykiem".

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

 3. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.wiedenczyk.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook.

 4. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą emailową oraz przez komunikat na stronie www Fundacji i fanpage Fundacji na portalu Facebook.VII Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

  • akceptuje niniejszy Regulamin;

  • jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób portretowanych na uczestnictwo w Konkursie oraz publikację ich wizerunków. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu;

  • zgłoszone do konkursu fotografie nie naruszają praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich);

  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182);

  udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Samolot An-2 "Wiedeńczyk" jest latającym eksponatem Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Partnerzy / Sponsorzy:
 
   Copyright by Fundacja "Wiedeńczyk" AN-2   •  adres: Muzeum Lotnictwa Polskiego, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 39   •  e-mail: fundacja@wiedenczyk.pl